" />
logoNZ Study ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ทุกประเภท 
                  จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรง เนื่องจากบางครั้งการได้รับข้อมูลจาก Brochure
                  และ Web Site ของสถาบันศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ

NZ Study คัดเลือกสถานศึกษา ดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียน
                 ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

NZ Study ประสานงานจัดหาที่พักที่สะดวก และปลอดภัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay) 
                 หรือ หอพักของสถาบัน

NZ Study รับปรึกษา, จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ให้

NZ Study จองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน และราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

NZ Study จัดปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ แบบ Update เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ 
                  เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากนิวซีแลนด์

NZ Study  รับจัดโครงการดูงาน ระบบการเรียน-การสอนในนิวซีแลนด์ สำหรับคณะครูอาจารย์
                  และโปรแกรมระยะสั้น Summer Camp สำหรับนักเรียนทั่วไป
                  หรือกลุ่มเฉพาะของโรงเรียน

NZ Study ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาของนิวซีแลนด์ กับ ไทย
                  ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

NZ Study ประสานเจ้าหน้าที่รับนักเรียนที่สนามบินในนิวซีแลนด์

NZ Study เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างนักเรียน, ผู้ปกครอง, สถานฑูตนิวซีแลนด์

                  และสถาบันศึกษาทั้งในประเทศไทย และนิวซีแลนด์
                  ตั้งแต่แรกจนกระทั่งนักเรียนจบกลับมาหรือเรียนต่อในอนาคต

NZ Study มีเบอร์ฉุกเฉิน Online ตลอด 24 ชั่วโมง
                 สำหรับนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์ และผู้ปกครองของนักเรียนในประเทศไทย

NZ Study ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

นึกถึงนิวซีแลนด์   นึกถึง NZ Study 
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.