" />
logo

ตารางเปรียบเทียบระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทย และ นิวซีแลนด์

ประเทศไทย   ประเทศนิวซีแลนด์

อายุ

ระดับ
 
อายุ

ระดับ
 
6   ปี  ประถม  1   5   ปี Primary 1-2   (Year 1)
7   ปี  ประถม  2   6   ปี Primary 3-4 (Year 2)
8   ปี  ประถม  3   7   ปี Standard 1 (Year 3)
9   ปี  ประถม  4   8   ปี Standard 2 (Year 4)
10 ปี  ประถม  5   9   ปี Standard 3 (Year 5)
11 ปี  ประถม  6   10 ปี Standard 4 (Year 6)
  
12 ปี  มัธยม  1   11 ปี Form 1 (Year 7)
13 ปี  มัธยม  2   12 ปี Form 2 (Year 8)
14 ปี  มัธยม  3   13 ปี Form 3 (Year 9)
15 ปี  มัธยม  4 หรือ ประกาศนียบัตร 1 14 ปี Form 4 (Year 10)
16 ปี  มัธยม  5 หรือ ประกาศนียบัตร 2 15 ปี Form 5 (Year 11) มีสอบ NCEA Level1
17 ปี  มัธยม  6 หรือ ประกาศนียบัตร 3 16 ปี Form 6 (Year 12) มีสอบ NCEA Level2 
* หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย
      17 ปี Form 7 (Year 13) มีสอบ NCEA Level3
* หลังจบชั้นนี้แล้ว เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย


การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ

ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน


National Certificate of Educational Achievement
The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)
NCEA Level 1 - นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1 
NCEA Level 2 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด "Register of New Zealand Quality Assured Qualifications" โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า "ประกาศนียบัตรแห่งชาติ" (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz


การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

ในปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารจาก link ที่นี่ โดยให้ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนมากยังคงยึดกฎเกณฑ์การเทียบเท่าการจบมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่กระทรวงฯเคยใช้เพื่อเทียบวุฒิก่อนหน้านี้ ตาม link ที่นี่ ทั้งนี้ ในหลายสาขาการรับเข้าของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากนี้ กรุณาติดต่อคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

โดยหากในการสมัครต้องแสดงคะแนน GPA นักเรียน NZ Study สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน NZ Study ให้ช่วยประสานงานในการขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมจากหน่วยงานของนิวซีแลนด์ได้ค่ะ ซึ่งจะต้องเผื่อเวลาในการรอเอกสารด้วยนะคะปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

Secondary / High School

เทอม 2018 2019
1 29 Jan ถึง 7 Feb - 13 April 28 Jan ถึง 7 Feb - 12 April
2 30 April - 6 July 29 April - 5 July
3 23 July - 28 September 22 July - 27 September
4 15 October - 11 December 14 October - 13 December

วันหยุดในปี 2018 (holidays) ของประเทศนิวซีแล
นด์
New Year's Day                 January, Monday 1st
Day after New Year's Day   January, Tuesday 2nd
Waitangi Day                    February, Tuesday 6th
Good Friday                      March, Friday 30th
Easter Monday                  April, Monday 2nd
Easter Tuesday                 April, Tuesday 3rd
ANZAC Day                      April, Wednesday 25th
Queen's Birthday              June, Monday 4th
Labour Day                      October, Monday 22nd
Christmas Day                  December, Tuesday 25th
Boxing Day                      December, Wednesday 26th

ที่มาข้อมูล: Education New ZealandCopyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.