" />
logo

เวลา

ในแต่ละปี จะมีการประกาศวันที่เปลี่ยนเวลาที่เรียกว่า Daylight Saving Time 

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบัน เร็วกว่าประเทศไทย
5 ชั่วโมง

และตั้งแต่ 24 กันยายน 2560 ถึง 1 เมษายน 2561 เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.