" />
logo

เวลา

ในแต่ละปี จะมีการประกาศวันที่เปลี่ยนเวลาที่เรียกว่า Daylight Saving Time 

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบัน เร็วกว่าประเทศไทย
5 ชั่วโมง

และตั้งแต่ 27 กันยายน 2558 ถึง 3 เมษายน 2559 เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง


เวลาขณะนี้ที่นิวซีแลนด์
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.