New Zealand ASEAN Scholar Awards

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรสาขาต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเล่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าครองชีพ รวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบิน (สำหรับการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ในครั้งแรก และ การเดินทางกลับภูมิลำเนาในครั้งสุดท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่