" />
logo

  

วีซ่าท่องเที่ยว หรือ Visitor's Visa

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อไปท่องเที่ยว หรือเรียนไม่เกิน 3 เดือน  มีดังนี้

 
 • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าวีซ่า 4,850 บาท และค่าธรรมเนียม VAC 820 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 • หลักฐานการเงิน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง 
   และอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น
 • กรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย กรุณายื่นแบบฟอร์ม Sponsoring a Visotor Form
   ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนสมรส เอกสารคู่สมรส และใบสูติบัตรของบุตร
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา
    จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
 • หากผู้สมัครแต่งงานแล้ว ต้องมีเอกสารของคู่สมรสเพื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน


หมายเหตุ ทาง NZ Study มีบริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627 
  

** สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ที่อยู่ : 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ  10500 
โทร: 0–2236-7138
อีเมล์: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซต์: ww.ttsnzvisa.com
เวลาทำการ:  8.30 - 16.00 

ติดต่อสอบถาม 
เกี่ยวกับ e-Passport โทร. 0-2981-7171

 
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.