" />
logo

  

วีซ่าผู้ดูแล หรือ Guardian Visa

เป็นวีซ่าที่บิดาหรือมารดาของนักเรียนที่อายุไม่เกิน 18 ปี ไปอาศัยอยู่กับนักเรียน ระหว่างที่เรียนอยู่ในนิวซีแลนด์
ใช้แบบฟอร์มวีซ่าเหมือนวีซ่าท่องเที่ยว แต่มีการกรอกเอกสารบางข้อมูลต่างกัน
โดยทาง NZ Study มีบริการยื่นวีซ่าประเภทนี้ให้ผู้ปกครองค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่า มีดังนี้

 
 • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าวีซ่า 4,700 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • หลักฐานการเงิน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง 
   และอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนสมรส เอกสารคู่สมรส และใบสูติบัตรของบุตร
 • หากผู้สมัครแต่งงานแล้ว ต้องมีเอกสารของคู่สมรสเพื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน


หมายเหตุ ทาง NZ Study มีบริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627 
  


** สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ที่อยู่ : 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ  10500 
โทร: 0–2236-7138
อีเมล์: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซต์: ww.ttsnzvisa.com
เวลาทำการ:  8.30 - 16.00 

ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับ e-Passport โทร. 0-2981-7171
 
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.