" />
logo

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้

 • ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และเซ็นชื่อในหน้าที่ 9
 • ค่าวีซ่า 7,750 บาท และค่าธรรมเนียม VAC 820 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากโรงเรียนที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน "Financial Undertaking for a Student" ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อในหน้าที่ 2
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลัง 6 เดือน
  ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง 
   และอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น 
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท 
  หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา
  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี
  เมื่อขึ้นปีที่สามจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  โดยสามารถขอได้ที่ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน  โทร. 02-2052168 - 9
 • สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ กรณีศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
  จะต้องยื่นใบตรวจร่างกาย และเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น 
   ได้แก่ 
(สำหรับ กรุงเทพฯ)
1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)
9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500
โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577

2. โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310 
โทร. 0-2310-3000

3. International Organization for Migration (IOM)
8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 1050
โทร. 0-2234-7950-55

(สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่)
1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200
โทร.  0-5392-0300

(สำหรับ จังหวัดอุดรธานี)
1. โรงพยาบาลเอกอุดร
555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000
โทร.  0-4234-2555

(สำหรับ จังหวัดภูเก็ต)
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 
โทร. 0-7625-4421

 • ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์


หมายเหตุ ทาง NZ Study มีบริการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน NZ Study ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
โทร. 0-2306-0832 -33 หรือ 0-81820-4627 
  

** สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ที่อยู่ : 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ  10500 
โทร: 0–2236-7138
อีเมล์: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซต์: ww.ttsnzvisa.com
เวลาทำการ:  8.30 - 16.00 

ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับ e-Passport โทร. 0-2981-7171

 Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.